ERTLEmbedded Real-Time Systems Laboratory

Laboratory Members

Professors
Associate Professors
Designated Associate Professors
Lecturers
Assistant Professors
 • Shunya Yamada
Designated Assistant Professors
 • Yixiao Li
Visiting Professors
 • Hiroshi Oyama
Secretaries
 • Kayo Akama
 • Reiko Miyamura
 • Yoshiko Kawamoto
3rd Year Doctoral Students
 • Lu Tao
 • Hiromasa Ito
2nd Year Doctoral Students
 • Wenqing Zhu
 • Shinpou Tsuchimoto
 • Huanjun Zhang
1st Year Doctoral Students
 • Yixiao Xing
2nd Year Master Students
 • Syun Sasaki
 • Shotaro Tsuboi
 • Kohei Tomoto
 • Rintaro Okudera
 • Shun Kajita
 • Koshiro Ohbata
 • Chen Qiyang
 • Haohong Xie
1st Year Master Students
 • Mitsumasa Okubo
 • Shunsuke Oba
 • Kenta Kawai
 • Shinnosuke Koshiba
 • Yoshinori Terazawa
 • Tokutan Kaku
4th Year Bachelor Students
 • Yuka Yasutomi
 • Yoshifumi Shu
 • Akari Sasaki
 • Shoin Nishihara
 • Yuichiro Yasue