ERTLEmbedded Real-Time Systems Laboratory

Laboratory Members

Professors
Designated Associate Professors
Lecturers
Visiting Professors
 • Hiroshi Oyama
Secretaries
 • Kayo Akama
 • Reiko Miyamura
 • Yoshiko Kawamoto
Researchers
 • Yixiao Li
 • Shunya Yamada
 • Yoshifumi Shu
3rd Year Doctoral Students
 • Lu Tao
 • Hiromasa Ito
1st Year Doctoral Students
 • Wenqing Zhu
 • tsuchimoto shinpou
2nd Year Master Students
 • Futoshi Ishiguro
 • Kentaro Ohno
 • Taiki Okabe
 • Atsushi Nishimura
 • Ryota Nakanisi
 • Masaya Motoda
 • Junyu Chen
 • Yixiao Xing
1st Year Master Students
 • Syun Sasaki
 • Seitaro Tsuboi
 • Kohei Tomoto
 • Okudera Rintaro
 • Kajita Shun
 • Ohbata Koshiro
 • Chen Qiyang
 • Haohong Xie
4th Year Bachelor Students
 • Mitsumasa Okubo
 • Shunsuke Oba
 • Kenta Kawai
 • Akira Furukawa
 • Yuka Yasutomi